Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

 • ZKOUMÁME PŘÍRODNÍ PRAMENY

 • JSME V TERÉNU

 • JSME V LABORATOŘI

 • TVOŘÍME MAPY

 • ZAPOJUJEME STUDENTY

 • PRAMENY SPOJUJÍ
  EXPERTY ZE TŘÍ UNIVERZIT

Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí. Najdeme zde množství studánek a pramenů - léčivých, minerálních i zázračných. Voda je životně důležitá a lidé si proto těchto vodních zdrojů vždy vážili a chránili je. 
Dnes nás tyto prameny spojují

PRAMENY SPOJUJÍ PŘES HRANICI

Výzkum pramenů a pramenných oblastí na českosaském pomezí je jedinečným úkolem pro tým sestavený z vědců celkem z 3 univerzit: Technické univerzity v Liberci, Technische Universität Dresden (IHI Zittau)České zemědělské univerzity v Praze.

Na projektu spolupracují odborníci z několika oborů – hydrologie, geologie, ekologie, kulturní geografie, kartografie a geoinformatiky. Do výzkumných prací zapojují své studenty. Budou společně mapovat pramenné oblasti a vyhodnocovat jejich chemické, hydrologické, geologické, ekologické a kulturněspolečenské charakteristiky. Tyto výstupy budou podkladem pro využití krajinotvorné role pramenů pro zachování a zlepšení ekologické a biologické rozmanitosti přeshraničního regionu.

Tříletý projekt má za cíl vytvořit síť akademických, vzdělávacích a samosprávných institucí, které působí v regionu Liberec-Zittau. Kromě přenosu know-how má spolupráce umožnit zapojení žáků místních škol a seznámit je s přírodním a kulturním bohatstvím regionu.

Doba trvání projektu

1. 2. 2016 - 31. 1. 2019

Registrace projektu

31. 8. 2015

Nudná věda? Radost být venku! Z odběru vzorků a měření na louce u Dolní Světlé.
Náš studentský tým v akci - během studia si díky projektu studenti vyzkouší terénní i laboratorní práci.
Za použití sond měříme v pramenech pH, teplotu, konduktivitu, redox potenciál nebo rozpuštěný kyslík.
K měřením v terénu používáme voděodolný přenosný multimetr.
 • Nudná věda? Radost být venku! Z odběru vzorků a měření na louce u Dolní Světlé.
 • Náš studentský tým v akci - během studia si díky projektu studenti vyzkouší terénní i laboratorní práci.
 • Za použití sond měříme v pramenech pH, teplotu, konduktivitu, redox potenciál nebo rozpuštěný kyslík.
 • K měřením v terénu používáme voděodolný přenosný multimetr.

BOTANIKA

Botanici projektového týmu se zabývají zjišťováním vlastností pramenišť (tedy blízkého okolí pramenů). Sledují rozmanitost vegetačního pokryvu, z níž lze usuzovat na kvalitu prameniště a vody v něm.

GEOLOGIE

Úkolem geologů je sledovat vztahy mezi geologickým podložím, vlastnostmi jeho hornin, a typy pramenů a kvalitou jejich vod. Již při volbě pramenů a pramenišť určených pro podrobný průzkum geolog přispívá k rozhodnutí o jejich vhodnosti. Geologická mapa je proto důležitou součástí všech našich mapových aplikací.

DIDAKTIKA

Úkolem pedagogů výzkumného týmu bude přesvědčit o jedinečnosti pramenů a pramenišť i laickou veřejnost, zvláště pak žáky a studenty středních a vysokých škol. K nejdůležitějším cílům projektu řadíme společné environmentální vzdělávání studentů našich tří spolupracujících univerzit, pro které připravíme letní školu a také návrh možného double-degree akreditovaného studijního oboru.

HYDROLOGIE

Hydrologové projektového týmu se zabývají podzemními vodami, jejich původem, podmínkami výskytu, jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi a jejich interakcí s okolním prostředím.

HYDROCHEMIE

Naši experti se zabývají chemickým složením vody v prameništích – její čistotou či znečištěním, například koncentrací toxických kovů v sedimentu a biotě, dále identifikací původu vody a obecně vztahy mezi chemismem vody a vegetací.

KARTOGRAFIE A GIS

Kartografie se zabývá sestavováním map všech druhů - od počátečního vyměřování v terénu až po výslednou realizaci (virtuální nebo tištěnou). Naši experti tvoří veškeré mapy a výsledkem jejich práce bude mimo jiné také Atlas pramenů ve zkoumaném území. Jejich úkolem je navrhnout využití starých map jako zdroje pro historické informace a fakta, která budou využita pro studium kulturních aspektů pramenů a pramenišť...

KULTURNÍ GEOGRAFIE

Kulturní geografové projektového týmu se zajímají o příběhy míst, jejich pojmenování a historii. Kromě práce s archivními prameny se vydají také do terénu hledat pamětníky a zaznamenávat jejich příběhy a vzpomínky.

ZOOLOGIE

Průzkum prameništní fauny je tématem, který zajímá naše hydrobiology. Prameniště jsou životním prostředím drobných vodních živočichů – ploštěnek, hrachovek, blešivců a dalších, jejichž soubor označujeme jako bentos. Celková biodiverzita je ukazatelem kvality vody, sedimentu a hydrologických podmínek.

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden