Česko-německé příhraničí je bohatou pramennou oblastí.

Hydrochemie

Naši experti se zabývají chemickým složením vody v prameništích – její čistotou či znečištěním, například koncentrací toxických kovů v sedimentu a biotě, dále identifikací původu vody a obecně vztahy mezi chemismem vody a vegetací.

Hlavní otázky výzkumu: Jaký efekt má geologické pozadí na obsah toxických kovů ve vodním prostředí? Jaká je úroveň antropogenního znečištění prostředí toxickými kovy? Hromadí biota pramenů toxické kovy?

Naši experti: prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D. & Ing. Lucie Součková

PROJEKT PRAMENY SPOJUJÍ KRAJINY A STÁTY
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KOOPERACE V REGIONU LIBEREC-ZITTAU BYL PODPOŘEN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE.

© 2016 - 2018 Technická univerzita v Liberci | Fotografie Erik Lehmden